• Προσομοίωση ροής και ρύπανσης υπογείων υδροφορέων.
  • Αλληλεπίδραση επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
  • Αλληλεπίδραση εδάφους – υπόγειων υδάτων.
  • Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.
  • Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων.