• Μαθηματική διερεύνηση επίδρασης της βλάστησης στη ροή ποταμών και χειμάρρων.
  • Μαθηματικά μοντέλα υδροδυναμικής συμπεριφοράς-ενδιαιτήματος (hydraulic-habitat models).
  • Μαθηματικά μοντέλα συμπεριφοράς ιχθύων σε υδάτινα σώματα. Εφαρμογή σε διόδους ιχθύων μικρών υδροηλεκτρικών έργων.