Η ερευνητική δραστηριότητα και η παροχή υπηρεσιών του Εργαστηρίου εντάσσεται στις ακόλουθες 4 κύριες περιοχές:

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

 

 


Οικο-Υδραυλική


Ανοιχτοί Αγωγοί & Υδραυλικές Κατασκευές


Γεωπεριβαλλοντική Τεχνολογία & Υπόγεια Υδραυλική