Μαθηματική προσομοίωση μονάδων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων.

 • Δεξαμενές καθίζησης.
 • Βιολογικοί αντιδραστήρες.
 • Δεξαμενές απολύμανσης.

Μαθηματική προσομοίωση ποταμών και λιμνών-ταμιευτήρων.

 • Μοντέλα υδροδυναμικής συμπεριφοράς και ποιότητας νερών (κυρίως αποξυγόνωσης) ποταμών.
 • Μοντέλα ευτροφισμού σε λίμνες και ταμιευτήρες.

Μαθηματική προσομοίωση παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών.

 • Κυκλοφορία και ανανέωση νερών σε παράκτιες περιοχές. Αγωγοί ανανέωσης.
 • Διάθεση λυμάτων σε παράκτιες περιοχές. Ευτροφισμός.
 • Διάθεση θερμών νερών από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Θερμική ρύπανση.
 • Διάθεση άλμης από εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Ιχθυοκαλλιέργειες και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Τεχνητά νησιά και ανανέωση νερών.
 • Παρακολούθηση συμπεριφοράς πετρελαιοκηλίδων. Ανάλυση επικινδυνότητας.
 • Βυθοκόρηση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ολοκληρωμένη μαθηματική προσομοίωση επιφανειακών-υπόγειων νερών.

Μίξη και διάχυση σε επιφανειακά ύδατα: τυρβώδης διάχυση φλεβών και πλουμίων με ποικιλία γεωμετρίας και συνθηκών αποδέκτη, αλληλεπίδραση φλεβών, σχεδιασμός διαχυτήρων.

Στρωματωμένες ροές, ρεύματα πυκνότητας, μίξη σε διεπιφάνειες.

Μαθηματική προσομοίωση εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων.

 • Συνθήκες άνεσης.
 • Προσομοίωση συμβάντος πυρκαγιάς.