• Μαθηματικά μοντέλα κυκλοφορίας, διασποράς ρύπων και ποιότητας επιφανειακών και παρακτίων υδάτων: Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων σε ποταμούς, λίμνες, ταμιευτήρες, λιμένες και κόλπους.

 

 

 

  • Μίξη και διάχυση σε επιφανειακά ύδατα: τυρβώδης διάχυση φλεβών και πλουμίων με ποικιλία γεωμετρίας και συνθηκών αποδέκτη, αλληλεπίδραση φλεβών, σχεδιασμός διαχυτήρων.

 

 

  • Στρωματωμένες ροές, ρεύματα πυκνότητας, μίξη σε διεπιφάνειες.

 

 

 

  • Προσομοίωση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και υγρών αποβλήτων: Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων στο σχεδιασμό και βελτίωση της υδραυλικής λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας, όπως δεξαμενών καθίζησης, χλωρίωσης κλπ.
larco_sed

Πεδίο συγκεντρώσεων στερεών στη Δεξαμενή Καθίζησης Σκωρίας Ηλεκτροκαμίνων στο Μεταλλουργικό Συγκρότημα Λάρυμνας της ΛΑΡΚΟ

 

 

  • Προσομοίωση πετρελαιοκηλίδων στο θαλάσσιο χώρο.

 

 

 

 

  • Προσομοίωση συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων.