• Ροή σε συμβολές, σύνθετες διατομές, αναβαθμούς, υπερχειλιστές, θυροφράγματα, υδραυλικό άλμα.
  • Αγωγοί με βλάστηση ή με μεγάλα στοιχεία τραχύτητας.
  • Μαθηματική προσομοίωση διόδευσης κυμάτων από θραύση φράγματος.
  • Φυσική προσομοίωση της λειτουργίας και βελτιστοποίηση σχεδιασμού συγκεκριμένων υδραυλικών κατασκευών, όπως υπερχειλιστών φραγμάτων, λεκανών ηρεμήσεως, συμβολών αγωγών κ.α.